Pædagogiske metoder

Relationsarbejdet er hele fundamentet for vores pædagogik i bofællesskabet, og der anvendes følgende pædagogiske metoder

Circle of Security

 • The Circle of Security er en metode vi anvender med formålet, at fremme og god og tæt tilknytning til beboerne. 
 • The Circle of Security er en “tryghedcirkel”, hvor vi som omsorgspersoner er den sikre og trygge base. 
 • Vi støtter beboerne, og er ved dem i alle deres følelser – de mærker vi vil dem både når de er glade, kede af det, sure, frustrerede, nedtrykte mm.

KAT – Kognitiv Adfærds Terapi, hvor der fokuseres på:

 • Kognitioner (Hvad vi tænker)
 • Følelser (Hvordan vi føler)
 • Adfærd (Hvordan vi gør)

Formålet med KAT er at beboerne mærker deres følelser, og lærer at “rette” og omstrukturere uhensigtsmæssige negative tanker og antagelser, så følelser og adfærd faktisk afspejler og passer til situationen. 

Kontakt Ø

 • Hvis en beboer oplever kaos og frustration, har vi erfaret, at Kontakt Ø kan skabe ro, tryghed og fornemmelsen af stabilitet. Det er struktureret, og her ved den enkelte beboer, at alt andet lukkes ude for en stund, og der er tæt 1-1 kontakt.
 • Kontakt Ø er tidsbestemt og beskrevet i den enkeltes handleplan. Der skabes ro og respekt omkring aktiviteten. Under afholdelse af kontakt-øen skal medarbejder og beboer ikke forstyrres.
 • Når det vurderes, at en beboer har behov for Kontakt Ø, beskrives det i den enkeltes handleplan hvornår og hvordan. Alle ansatte er vejledt i, hvordan der afholdes kontakt Ø.
 • Effekten af metoden vurderes løbende på personalemøder, og det evalueres om det ønskede resultat opnås eller er på vej (retning).

“Jeg-støttende-samtale”

 • Målgruppen har ikke altid lært, at sætte ord på sine følelser, og samtalekonceptet kan være medvirkende til at anerkende beboerens følelser, så vedkommende føler sig betydningsfuld og værdsat
 • Ved at anvende jeg støttende samtaler føler den enkelte beboer sig hørt, forstået og anerkendt hvilket kommer til udtryk i ro og balance.
 • Vi støtter beboeren i at sætte ord, kropssprog og stemning på sine følelser. Dette gøres ud fra følgende aspekter:
  -Trygge rammer: Beboeren skal føle sig tryg og velkommen
  -Vores rolle som samtalepartner: Det er afgørende, at samtalepartneren kan rumme og anerkende beboerens følelser. Vi er inspireret af Circle of  security, der netop omhandler vigtigheden af at rumme alle følelser. 
  -Accept og realitetskorrigering: Det handler om vi får beboeren til at være realistisk omkring sine muligheder og ønsker. Drømme og håb skal ikke fratages den enkelte, selvom de kan synes urealistiske for omverdenen. I stedet handler det om at skitsere fordele, ulemper og konsekvenser og komme med alternative forslag.

Low Arousel

 • Der er ingen positiv læring i konflikter, hvorfor de så vidt muligt skal nedtrappes. Low arousel handler om at smitte med ro i stedet for at stresse med affektudsving og skæld ud.
 • Vi tror på, at alle der kan opføre sig ordentligt gør det. Vi giver derfor ikke den enkelte beboer ansvaret for en uhensigtsmæssig adfærd, men ser det i stedet som en strategi til at håndtere en svær situation.
 • Der sikres beboerne er i trygge rammer hvor der tages hensyn til den enkeltes udfordringer og behov, og en forudsigelig hverdag der er præget af positive relationer.
  Det handler desuden om, at vi som pædagoger regulerer affektniveauet ved ikke at gå med op i affekt og blive frustreret da dette smitter. Med vores kendskab til spejlneuroner ved vi, at vores adfærd påvirker beboernes så vi skal bevare roen når det er svært for dem.
  Vi er desuden meget bevidste om hvilke krav vi stiller til den enkelte, og hvordan vi stiller dem.
 • Ved at anvende Low Arousel metoden kan vi minimere og ofte undgå, at tilspidsede situationer ender uhensigtsmæssigt for den enkelte. Vi får ro på den enkelte inden vedkommende bliver kørt op i affekt.

Yoga og Mindfullness:

 • Mindfullness og Yoga understøtter den generelle udvikling, og styrer indlærings- og koncentrationsevne, social intuition samt evnen til følelsesregulering og mentalisering. 
 • Yoga og Mindfullness virker stressforebyggende, stressnedsættende og trivselsfremmende. 

Der er i bofællesskabet uddannet personale i “Yoga og Mindfullness i et neurovidenskabeligt perspektiv.” 

ICDP -International Child Development Programme

 • ICDP er en pædagogisk metode der lægger vægt på den følelsesmæssige side ved samspillet mellem mennesker.
 • Vi er i mange tilfælde beboernes tætteste omsorgspersoner, og udfordringen er hvordan vi kan udvikle vores forudsætninger for, at etablere udviklingsstøttende relationer til beboerne. ICDP anvendes for at udvikle vores bevidsthed om egne personlige virkemidler for relationsarbejdet til den enkelte.
 • Vi implementerer metoden ved hjælp af følgende samspilstemaer:
  -Den følelsesmæssige dialog
  -Den meningsskabende dialog
  -Den vejledende og guidende dialog
 • Vi tror på udvikling sker gennem positive relationer og omsorg er et præmis for vores arbejde. For at lære og udvikle sig bliver de fleste nødt til at befinde sig i en omsorgsfuld relation, da tryghed fremmer udvikling.
SERVICELOVEN

 

logo-negativ

Bofællesskabet Frederiksgade  |  Frederiksgade 8  |  9700 Brønderslev  |  Telefon: 72 30 80 00  |  Mail: mail@boffrederiksgade.dk